30 ianuarie, 2012

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013 la şcolile din Calafat.Pentru a fi mai bine informaţi cu privire la înscrierea copiilor în anul şcolar 2012-2013, cls I, Actualitatea Calafeteană cu sprijinul ŞCOLII CU CLASELE I –VIII NR.2 „CONSTANTIN GEROTĂ” , a postat programul Ministerului Educaţiei şi modul în se va realiza acest program.

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII CU CLASELE I –VIII NR.2 „CONSTANTIN GEROTĂ”

CUPRINDE:CARTIERUL DEZROBIRII( MOGADOR) ŞI TOATE CASELE AFLATE

ÎN ZONA H.C.C.-MOGADOR, INCLUSIV CELE CU NUMERE IMPARE DE PE

H.C.C.


Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013

R. Pentru anul şcolar 2012-2013 înscrierea la şcoală a copiilor care trebuie să înceapă învăţământul primar se va face în funcţie de:

vârsta copilului,

participarea la grădiniţă,

decizia părinţilor, astfel:

1.Are 7 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut înainte de

1 septembrie 2005)
-În clasa I
Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă

2.Are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi 31 august 2006 inclusiv)
-În clasa I
La solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit, dacă:
a. frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală
sau
b. nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I**

-În clasa pregătitoare
La solicitarea părintelui/tutorelui legal instituit și dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de mai sus pentru înscrierea în clasa I

3.Are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv)

-În clasa pregătitoare
Dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare**

-La grădiniţă, în grupa mare
Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în învăţământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experţi recomandă înscrierea la grădiniţă**


**La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli, numită școală de circumscripție. Respectiva şcoală vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării copilului.

2. În ce clasă se înscriu copiii care au cerinţe educaţionale speciale?

R. Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în învățământul de masă sau în învățământul special. Conform legii, în clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor/a tutorilor legali instituiți, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar

3. Unde, cine şi când va face evaluarea dezvoltării copilului?

R. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, în cazul în care aceasta se impune, se va face sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului București de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/ CMBRAE), la sediul acestuia sau în diferite zone ale judeţului, pentru a facilita accesul părinţilor şi copiilor la evaluare. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (20-29 februarie 2012). Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli. Școala de circumscripție vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copilului.

4. La ce şcoală poate merge copilul în anul şcolar 2012-2013?

R. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli de circumscripție, care are obligaţia de a şcolariza copilul, dacă dumneavoastră solicitaţi şcolarizarea la acea şcoală. Trebuie să ştiţi că şcolarizarea copilului se poate face şi în altă unitate de învăţământ decât cea la care este arondat domiciliul, dacă solicitaţi acest lucru, în limita locurilor disponibile la acea unitate de învăţământ. Dacă la respectiva unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri disponibile, departajarea se va face cu transparenţă şi echitate, pe baza unor criterii clare. (

5. Cum se face înscrierea copilului la o şcoală cu predare în limba unei minorităţi naționale?

R. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I în unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale se face la fel cu înscrierea copiilor în celelalte unităţi ale învăţământului de stat. În localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare în limba română şi există un număr mic de unităţi de învăţământ/secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti vor stabili circumscripţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă. Dacă într-o localitate există o singură unitate de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naționale, atunci circumscripţia şcolară specifică pentru copiii care au ca limbă maternă limba minorităţii respective cuprinde întreaga localitate. Aceste reglementări se aplică în mod similar pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba română, din localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare într-o limbă a minorităţilor naţionale. Pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, înscrierea copiilor aparţinând minorităţii naţionale respective se face în prima etapă de înscriere. În etapele următoare, pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altă limbă maternă decât limba respectivă.

6. Poate copilul meu să meargă la altă şcoală decât cea la care este arondată locuinţa?

R. Da. Puteţi opta pentru o altă şcoală decât cea la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

7. Unde depun dosarul?

R. Dosarul cu toate documentele se depune la şcoala la care solicitaţi înscrierea. Personalul specializat din şcoală va procesa dosarul dumneavoastră. Este inutil să depuneţi mai multe dosare, la mai multe şcoli, pentru că procesarea este informatizată şi aplicaţia informatică nu va permite înscrieri multiple.

8. Cum se va face departajarea copiilor care solicită înscrierea în altă şcoală decât cea la care este arondat domiciliul în situaţia în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile?

R. În situaţia în care pentru o anumită şcoală sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile după înscrierea copiilor din circumscripţia şcolară respectivă, departajarea copiilor înscrişi se va face în raport cu următoarele criterii: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap; b) existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală; d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ; e) existenţa unui frate/a unei surori a candidatului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

Unităţile de învăţământ pot stabili criterii specifice, pe lângă cele obligatorii de mai sus, în cazul în care există mai mulţi copii care nu pot fi departajaţi de criteriile anterioare. Este interzisă includerea printre criteriile specifice a oricăror tipuri de teste,

9.Cm îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul şcolii a unei fişe-tip de înscriere, în prezenţa părinţilor. Completarea fişei-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fişei-tip va dura aproximativ 10 minute. Procedura de înscriere este valabilă şi pentru înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ particular. Pentru completarea fişei-tip de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original. În situaţia în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, acesta va depune şi documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea. După completarea de către personalul şcolii a fişei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.

10. La înscriere trebuie să venim cu copilul?

R. Nu. Prezenţa copilului nu este nici necesară şi nici recomandată.

11. Când îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:

a) Etapa 1 (5-16 martie 2012) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;

b) Etapa 2 (20-27 martie 2012) – vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere după repartizarea copiilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ solicitate;

c) Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) — sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nicio etapă de înscriere şi, în această etapă, solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;

d) Etapa 4 (2-9 mai 2012) — este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați, din diferite motive.

12. Cum voi afla rezultatul?

R. Rezultatul va fi afişat la unitatea de învăţământ la care aţi depus cererea.

13. Îmi pot fi ceruţi bani în momentul înscrierii copilului la şcoală?

R. Nu. Acest lucru este strict interzis în învăţământul de stat. Părintele/tutorele legal instituit nu trebuie să plătească nimic în momentul înscrierii copilului la şcoală în învăţământul de stat. Solicitarea unor sume de bani sau a oricărui alt avantaj material este un abuz şi puteţi reclama acest lucru la telverde 0 800 801 100.

14. Va fi testat copilul meu pentru înscrierea la şcoală?

R. Nu. Copilul nu va fi testat pentru înscrierea la şcoală. La această vârstă, toţi copiii au dreptul la un învăţământ de calitate. Sunt strict interzise testările sau alte metode de ierarhizare presupus valorică a copiilor.

15. Ce va învăţa copilul meu?

R. În clasa pregătitoare copilul dumneavoastră va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar pentru a face faţă cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând, copiii vor beneficia de ore special destinate unei pregătiri fizice armonioase.

16. Cine va preda la clasa pregătitoare?

R. La clasa pregătitoare va avea dreptul de a preda, conform legii, orice cadru didactic care este calificat să predea în învăţământul primar. Necesarul de cadre didactice va fi acoperit cu personal calificat. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare vor beneficia, înainte de începerea anului şcolar 2012-2013, de o formare specifică.

17. În clasa pregătitoare copilul meu va primi note sau calificative?

R. Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALUARE şi nu va primi nici note şi nici calificative. Este posibil ca pe parcursul anului şcolar cadrul didactic să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei (buline de diferite culori etc.). Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător/învăţătoare. Din acest raport veţi putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, nivelul utilizării limbajului şi disponibilităţile de comunicare ale copilului. Vi se vor mai furniza date privind nivelul capacităţilor de învăţare şi informaţii privind atitudinea copilului faţă de învăţare. Acest raport va fi întocmit de către un specialist (cadru didactic) pe baza observării sistematice a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.

19. Unde mă informez suplimentar?

R. Informaţii suplimentare referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteţi afla gratuit:

 Direct de la unităţile de învăţământ, care sunt instruite în acest sens

 Gratuit telefonic de la Inspectoratul şcolar judeţean Dolj, la telverde:


IMPORTANT


Puteţi opta totuşi pentru o altă şcoală decât cea la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

11 comentarii:

 1. PITICUL PORNO PORCOS,S-A INSCRIS IN CLASA PREGATITOARE.SE BAZEAZA MULT PE BORA SI ABELICA CA-L VOR TRECE CLASA.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. atentie copilasi,ca piticul vrea sa va fure si laptele si cornul.

   Ștergere
 2. scoala numarul 2 e cea cu unguroaica bagaboanta directoare e pedelista aia care se tine cu toti care o solicita e cea colega cu ardelica boraku si nino? Licheaua dracu mi-a batut copilu japita asta.Dumnezeu nu doarme o sa io intorc eu

  RăspundețiȘtergere
 3. sîntem iliuţă ,gîrtoi şi guţă şi rugăm insistent să fim înscrişi la ...clasa pregătitoare.recunoaştem că sîntem analfabeţi dar ...silitori cum sîntem sigur vom recupera anii de şcoală şi pînă în toamnă facem şi ceva facultăţi.masterul îl vom da în...cretinologie şi limbi şi limbuţe la.....zeci de mii de ...puţe.

  RăspundețiȘtergere
 4. salut sunt nicola florin catalin, vreau sa ma inscriu si eu la scoala bunelor maniere,dar am si o mare dorinta si anume sa ma frece domnisoara reveza pe p....a.pot sa ma inscriu la ea in grupa ,sai bag p..a in gurita. cata.

  RăspundețiȘtergere
 5. da !scoala numarul 2 a ramas doar numele de ea ca au ajuns scolile de la sate cu directori destepti sa aiba profesori capabili. la 2 sta firicel care nu mai dai 2 lei pe el o jigodie de om un animal care se hraneste cu banii parintilor copiilor pe care ar trebui sa-i invete matematica nu sa-i lase in ceata total. cinste doamnei Ioneata este o profesoara capabila nu ce spunea firicel ca nu stie decat clasa a6 a si a5 a.parinti nu va mai trimiteti copilasii la firicel ca va mananca banii de pomana.Pe fata mea a nenorocit-o la mate abia daca mai indraznesc sa sper ca va lua o nota bunicica la evaluare in vara.haideti sa-l dam afara din scoala ca mai sunt generatii intregi care trebuie sa invete gratuit nu cu bani dati lui firicel

  RăspundețiȘtergere
 6. bravo nicola ca ai recunoscut si tu ca nu ai cei sase ani de acasa ,cine sa te educe si pe tine, d-na nicola era la scoala invatatoare,iar domnul nicola la sma. tractorist, tu ai crescut cu rudari din ghidici,asa se explica comportamentul tau.jegosule sa iti fie rusine de familia ta,mai ales de adrian a ajuns sa ii fie rusine cu tine mai ales sa spuna la lume ca este baiatul tau.porcule.............

  RăspundețiȘtergere
 7. proteza domnului bora a fost gasita , era plina de rahat asa cum e el insusi, mi-e sila de tine maimuta paroasa

  RăspundețiȘtergere
 8. 12:51-sigur faci parte dintre cei care gîndesc cu ce au mai bun -cu curul.pe bora l-aţi făcut cum va venit la gură.deh aşa se întîmplă cu tembelii care fiind limitaţi se exprimă precum constipatul care se screme de-i ies ochii.calamităţi umane bora este bora iar voi...caca maca.fîsurile voastre care se vor ...gîndire nu fac decît să dovedească că întradevăr gîndiţi cu ce aveţi mai bun.chiar dacă sînteţi tembeli ia să vedem ştiţi.vă spunem noi...curul.sînteţi gata şi asta vă înspăimîntă.

  RăspundețiȘtergere
 9. firicel a ajuns sa-i linga labele tigancii pe care o ataca cindva ca nu aveau destui elevi la meditatii asa ca sc nr 2 a ramas o amintire frumoasa ptr cei care au terminat mai demult si au avut prof decenti

  RăspundețiȘtergere
 10. BINE SPUS PROFESORI DECENTI.ACUM ESTE TAIFUN IN SCOALA 2 BANII I-AU DEZUMANIZATMAI ALES PE PORCU DE FIRICEL

  RăspundețiȘtergere