30 ianuarie, 2012

“Fără gratii...şi fără calculatoare” la Clubul Copiilor din Calafat


Actualitatea Calafeteană a intrat în posesia ultimelor informaţii cu privire la sapargerea dată la Clubul Copiilor Calafat. Aşa cum v-am informat într-un articol anterior, pe 14 ianuarie, un grup de infractori, bine organizat şi informat, a pătruns printr-o fereastră de termopan în cancelaria clubului, într-o zi de sâmbătă (singura zi pe săptămână în care clădirea nu avea asigurat serviciul de pază). Din ultimele informaţii am aflat că au fost furate două laptopuri de ultimă generaţie, aparat foto profesional, un televizor cu plasmă, un proiector video, trei calculatoare cu monitoare LCD , în valoare de circa 200 de milioane de lei vechi. Nu am putut afla mai multe date, deoarece ancheta este în desfăşurare. Ştim însă că din octombrie 2011 Clubul Copiilor a rămas, în urma restructurărilor, fără director. După ultimele investiţii făcute cu trei ani în urmă, gratiile de la ferestre (sistemele empirice de siguranţă) au fost desfiinţate, deoarece clădirea a fost reabilitată, fiind puse geamuri termopan. Un lucru bun însă trebuia luate în calcul alte măsuri de siguranţă, spre exemplu dotarea cu camere video sau sistem de avertizare sonor pentru a fi evitate situaţii de acest gen.


IMPORTANT

Se pare că hoţii care au dat spargerea la Clubul Copiilor din Calafat ar fi fost profesionişti, (fără amprente şi exact în ziua în care nu se realiza serviciul de pază) fiind bine organizaţi şi informaţi.

Vom reveni cu noi informaţii.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013 la şcolile din Calafat.Pentru a fi mai bine informaţi cu privire la înscrierea copiilor în anul şcolar 2012-2013, cls I, Actualitatea Calafeteană cu sprijinul ŞCOLII CU CLASELE I –VIII NR.2 „CONSTANTIN GEROTĂ” , a postat programul Ministerului Educaţiei şi modul în se va realiza acest program.

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII CU CLASELE I –VIII NR.2 „CONSTANTIN GEROTĂ”

CUPRINDE:CARTIERUL DEZROBIRII( MOGADOR) ŞI TOATE CASELE AFLATE

ÎN ZONA H.C.C.-MOGADOR, INCLUSIV CELE CU NUMERE IMPARE DE PE

H.C.C.


Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I – an şcolar 2012-2013

R. Pentru anul şcolar 2012-2013 înscrierea la şcoală a copiilor care trebuie să înceapă învăţământul primar se va face în funcţie de:

vârsta copilului,

participarea la grădiniţă,

decizia părinţilor, astfel:

1.Are 7 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut înainte de

1 septembrie 2005)
-În clasa I
Indiferent dacă a fost sau nu a fost la grădiniţă

2.Are 6 ani împliniţi până la 31 august 2012 inclusiv (născut între 1 septembrie 2005 şi 31 august 2006 inclusiv)
-În clasa I
La solicitarea scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit, dacă:
a. frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală
sau
b. nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, dar evaluarea de către experţi a dezvoltării copilului atestă pregătirea acestuia pentru parcurgerea cu succes a clasei I**

-În clasa pregătitoare
La solicitarea părintelui/tutorelui legal instituit și dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de mai sus pentru înscrierea în clasa I

3.Are 6 ani împliniţi între 1 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012 (născut între 1 septembrie şi 31 decembrie 2006, inclusiv)

-În clasa pregătitoare
Dacă părintele/tutorele legal instituit solicită în scris acest lucru şi dacă evaluarea de către experţi atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare**

-La grădiniţă, în grupa mare
Dacă părintele/tutorele legal nu doreşte înscrierea în învăţământul primar sau dacă evaluarea dezvoltării copilului de către experţi recomandă înscrierea la grădiniţă**


**La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli, numită școală de circumscripție. Respectiva şcoală vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării copilului.

2. În ce clasă se înscriu copiii care au cerinţe educaţionale speciale?

R. Copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi înscriși în învățământul de masă sau în învățământul special. Conform legii, în clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copii cu cerinţe educaţionale speciale, care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului şcolar. La solicitarea scrisă a părinţilor/a tutorilor legali instituiți, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copii cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani la data începerii anului şcolar

3. Unde, cine şi când va face evaluarea dezvoltării copilului?

R. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, în cazul în care aceasta se impune, se va face sub coordonarea Centrului Judeţean/al Municipiului București de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/ CMBRAE), la sediul acestuia sau în diferite zone ale judeţului, pentru a facilita accesul părinţilor şi copiilor la evaluare. Evaluarea se va realiza de către specialişti, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare (20-29 februarie 2012). Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli. Școala de circumscripție vă va furniza toate datele referitoare la procesul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copilului.

4. La ce şcoală poate merge copilul în anul şcolar 2012-2013?

R. La fel ca în anii precedenţi, fiecare locuinţă este arondată unei şcoli de circumscripție, care are obligaţia de a şcolariza copilul, dacă dumneavoastră solicitaţi şcolarizarea la acea şcoală. Trebuie să ştiţi că şcolarizarea copilului se poate face şi în altă unitate de învăţământ decât cea la care este arondat domiciliul, dacă solicitaţi acest lucru, în limita locurilor disponibile la acea unitate de învăţământ. Dacă la respectiva unitate de învăţământ există mai multe cereri decât locuri disponibile, departajarea se va face cu transparenţă şi echitate, pe baza unor criterii clare. (

5. Cum se face înscrierea copilului la o şcoală cu predare în limba unei minorităţi naționale?

R. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau în clasa I în unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale se face la fel cu înscrierea copiilor în celelalte unităţi ale învăţământului de stat. În localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare în limba română şi există un număr mic de unităţi de învăţământ/secţii cu predare în limba unei minorităţi naţionale, comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti vor stabili circumscripţii şcolare specifice pentru copiii care au ca limbă maternă limba respectivă. Dacă într-o localitate există o singură unitate de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naționale, atunci circumscripţia şcolară specifică pentru copiii care au ca limbă maternă limba minorităţii respective cuprinde întreaga localitate. Aceste reglementări se aplică în mod similar pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba română, din localităţile în care majoritatea unităţilor de învăţământ sunt cu predare într-o limbă a minorităţilor naţionale. Pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, înscrierea copiilor aparţinând minorităţii naţionale respective se face în prima etapă de înscriere. În etapele următoare, pot participa la înscriere, pe locurile disponibile, copiii care au altă limbă maternă decât limba respectivă.

6. Poate copilul meu să meargă la altă şcoală decât cea la care este arondată locuinţa?

R. Da. Puteţi opta pentru o altă şcoală decât cea la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

7. Unde depun dosarul?

R. Dosarul cu toate documentele se depune la şcoala la care solicitaţi înscrierea. Personalul specializat din şcoală va procesa dosarul dumneavoastră. Este inutil să depuneţi mai multe dosare, la mai multe şcoli, pentru că procesarea este informatizată şi aplicaţia informatică nu va permite înscrieri multiple.

8. Cum se va face departajarea copiilor care solicită înscrierea în altă şcoală decât cea la care este arondat domiciliul în situaţia în care sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile?

R. În situaţia în care pentru o anumită şcoală sunt mai multe solicitări decât numărul de locuri disponibile după înscrierea copiilor din circumscripţia şcolară respectivă, departajarea copiilor înscrişi se va face în raport cu următoarele criterii: a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap; b) existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii; c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală; d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ; e) existenţa unui frate/a unei surori a candidatului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea.

Unităţile de învăţământ pot stabili criterii specifice, pe lângă cele obligatorii de mai sus, în cazul în care există mai mulţi copii care nu pot fi departajaţi de criteriile anterioare. Este interzisă includerea printre criteriile specifice a oricăror tipuri de teste,

9.Cm îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul şcolii a unei fişe-tip de înscriere, în prezenţa părinţilor. Completarea fişei-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fişei-tip va dura aproximativ 10 minute. Procedura de înscriere este valabilă şi pentru înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ particular. Pentru completarea fişei-tip de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original. În situaţia în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, acesta va depune şi documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea. După completarea de către personalul şcolii a fişei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.

10. La înscriere trebuie să venim cu copilul?

R. Nu. Prezenţa copilului nu este nici necesară şi nici recomandată.

11. Când îmi înscriu copilul?

R. Înscrierea în clasa pregătitoare şi în clasa I se face în etape succesive, după cum urmează:

a) Etapa 1 (5-16 martie 2012) - vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;

b) Etapa 2 (20-27 martie 2012) – vor fi înscrişi copiii care solicită înscrierea la o altă unitate şcolară decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere după repartizarea copiilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ solicitate;

c) Etapa 3 (23-25 aprilie 2012) — sunt înscrişi copiii care au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri sau cei care nu au participat la nicio etapă de înscriere şi, în această etapă, solicită înscrierea la şcoala de circumscripţie;

d) Etapa 4 (2-9 mai 2012) — este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați, din diferite motive.

12. Cum voi afla rezultatul?

R. Rezultatul va fi afişat la unitatea de învăţământ la care aţi depus cererea.

13. Îmi pot fi ceruţi bani în momentul înscrierii copilului la şcoală?

R. Nu. Acest lucru este strict interzis în învăţământul de stat. Părintele/tutorele legal instituit nu trebuie să plătească nimic în momentul înscrierii copilului la şcoală în învăţământul de stat. Solicitarea unor sume de bani sau a oricărui alt avantaj material este un abuz şi puteţi reclama acest lucru la telverde 0 800 801 100.

14. Va fi testat copilul meu pentru înscrierea la şcoală?

R. Nu. Copilul nu va fi testat pentru înscrierea la şcoală. La această vârstă, toţi copiii au dreptul la un învăţământ de calitate. Sunt strict interzise testările sau alte metode de ierarhizare presupus valorică a copiilor.

15. Ce va învăţa copilul meu?

R. În clasa pregătitoare copilul dumneavoastră va învăţa prin metode adecvate vârstei tot ceea ce îi este necesar pentru a face faţă cu succes clasei I. De exemplu, copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţi prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Nu în ultimul rând, copiii vor beneficia de ore special destinate unei pregătiri fizice armonioase.

16. Cine va preda la clasa pregătitoare?

R. La clasa pregătitoare va avea dreptul de a preda, conform legii, orice cadru didactic care este calificat să predea în învăţământul primar. Necesarul de cadre didactice va fi acoperit cu personal calificat. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare vor beneficia, înainte de începerea anului şcolar 2012-2013, de o formare specifică.

17. În clasa pregătitoare copilul meu va primi note sau calificative?

R. Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALUARE şi nu va primi nici note şi nici calificative. Este posibil ca pe parcursul anului şcolar cadrul didactic să utilizeze modalităţi de încurajare şi de recompensare specifice vârstei (buline de diferite culori etc.). Evaluarea copilului se va face la sfârşitul anului şcolar sub forma unui raport scris întocmit de învăţător/învăţătoare. Din acest raport veţi putea afla care este gradul dezvoltării fizice şi psiho-intelectuale, nivelul utilizării limbajului şi disponibilităţile de comunicare ale copilului. Vi se vor mai furniza date privind nivelul capacităţilor de învăţare şi informaţii privind atitudinea copilului faţă de învăţare. Acest raport va fi întocmit de către un specialist (cadru didactic) pe baza observării sistematice a progresului elevului, pe tot parcursul anului şcolar.

19. Unde mă informez suplimentar?

R. Informaţii suplimentare referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare puteţi afla gratuit:

 Direct de la unităţile de învăţământ, care sunt instruite în acest sens

 Gratuit telefonic de la Inspectoratul şcolar judeţean Dolj, la telverde:


IMPORTANT


Puteţi opta totuşi pentru o altă şcoală decât cea la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii (în perioada 20-27 martie).

26 ianuarie, 2012

Deszăpezirea la Calafat.Tirurile au fost coordonate de Poliţia Locală. Atenţie la blocurile cu acoperiş de tablă!
În urmă cu două zile, Calafatul a devenit un oraş de basm. Zăpada mult aşteptată atât de agricultori, cât şi de copii a ajuns şi la noi în oraş. Spre deosebire de alte localităţi, Calafatul a avut un comandament de iarnă bine organizat. Imediat după căderea zăpezii, în noaptea de 25 spre 26 ianuarie, maşinile special dotate pentru deszăpezire au început curăţarea străzilor principalele şi sencudare ale municipiului. Încă din toamna anului trecut, administraţia locală a refăcut rezerva de sare şi nisip pentru a face faţă iernii în perimetrul aflat în administrare ( Basarabi, Golenţi şi Ciupercenii Vechi). Astăzi în centrul Calafatului, în jurul prânzului, o parte din zăpada care ar fi pus în pericol circulaţia în zona giratoriilor a fost ridicată şi transporatată în zonele necirculate din afara localităţii. Pentru a nu îngreuna traficul, s-a luat hotărârea ca Poliţia Locală să supravegheze şi să coordoneze transportul greu (tirurile).S-a acţionat cu şapte utilaje, cinci special dotate pentru curăţarea zăpezii şi două pentru împrăştirea materialelor antiderapante.

IMPORTANT

Atragem atenţia cetăţenilor să evite deplasarea pe lângă blocurile care au acoperiş din tablă, datorită faptului că ar putea avea loc căderi de zăpadă. Mai mult decât atât este bine ca cei mici să fie avertizaţi şi de pericolul pe care îl vor prezenta aceste acoperişuri, mai ales în perioda când temperaturile vor fi pozitive, favorizând desprinderea ţurţurilor care devin extrem de periculoşi în momentul căderii.


VIDEO25 ianuarie, 2012

După ce ne-a dat si ne dă apă scumpă şi cu rugină acum Compania de Apa Oltenia S.A. sucursala Calafat ne oferă şi şansa de a ajunge şi la ortopedie.Nu este o glumă, deoarece la intersecţia dintre Bulevardul Tudor Vladimirescu şi Cobuz putem avea nefericita ocazie de a cădea într-o gură de canalizare. De o bună perioadă de timp, chiar pe trotuar , aşa cum se poate vedea din materialul foto avem o gură de canalizare neacoperită. Din datele pe care le avem canalizarea şi toată reţeau de apă este în administrarea celebrei companii de Apă Oltenia S.A, care nu ştie decât să scrie facturi şi să încaseze mulţi bani. Când se pune problema investiţiilor compania face un pas înapoi. Profitând de acestă situaţie am postat şi un material video cu apa plină de rugină care ne trece prin apometre şi care din păcate este taxată ca apă potabilă.Vă daţi seama cam câte sute sau mii de metri cubi curg fără a fi folosiţi dar taxaţi ca apă potabilă după fiecare reluare a distribuţiei de apă în Calafat. Nu mai vorbim de boilerele care la Calafat sunt jumătate pline cu mizerie, cu mâl şi nisip. De ce oare plătim aceste lături care nu se pot folosi nici măcar la spălarea wc-ului. Uşor de răspuns, pentru a-i face pe unii milionari în euro, ca economia să meargă pe trendul ascendent în buzunarele cocalarilor din guvern. Facem apel dacă ne mai aude cineva ca această situaţie unică în ţară să înceteze iar calafetenii să plătească doar ceea ce consumă şi doar atât.VIDEO


24 ianuarie, 2012

Marea spargere pe anul 2012 la Clubul Copiilor din Calafat...incompetenţa costă 400 de milioane...în exclusivitate doar pe ACTUALITATEA CALAFETEANĂ


În urma celebrei comasări facute de PDL foarte multe instituţii de învăţământ au fost reformarte sau mai bine spus deformate în urma măsurilor aberante de a reduce costurile în sistemul de învăţământ. De această decizie guvernamentală au avut parte toate şcolile din Calafat dar şi Clubul Copiilor care a ajuns să nu aibă un şef de instituţie la nivel local sau măcar un coordonator. În acest sens, Clubul Copiilor din Municipiul Calafat este subordonat Palatului Copiilor din Craiova. Toate verificările şi deciziile se iau la Craiova la 100 km distanţă de Calafat. Dacă înainte exista o conducere locală acum guvernul a decis să fie una centrală care se prefigurează pe zi ce trece că este total ineficientă. Profitând de proasta organizare dictată de la Craiova, un grup infracţional a dat lovitura în data de 14 ianuarie. De ce oare atunci ?Simplu , deoarece aşa au făcut programul de pază cei de la Craiova încât Clubul Copiilor din Calafa să aibă o zi pe săptămână fără paza, sâmbăta. O portiţă pentru hoţii care au ştiut programul domnilor coordonatori centrali. Din datele pe care le avem s-au furat bunuri în valoare de circa 400 de milioane de lei vechi constând în: două laptopuri de ultimă generaţie, aparat foto profesional, un televizor cu plasmă, un proiector video, toate calculatoarele cu monitoare LCD primite de la olandezi în urma unui proiect şi alte bunuri pe care vi le vom comunica atunci când vom avea toate datele.Hoţii au intrat prin spargerea unui geam de termopan de la cancelarie, după care cu un levier au forţat celelate uşi intrând exact în încăperile unde exista aparatură electronică. Parte proastă sau autentic românească constă în faptul că Palatul Copiilor din Craiova a încercat şi încearcă în continuare să ţină cât mai departe această acţiune a hoţilor de ochii presei care poate ar scoate la iveală şi incompetenţa unora de la vârf. Nu este posibil ca în ziua de sâmbătă să nu ai program de pază. Ne punem întrebarea cine va răspunde pentru acestă gravă eroare , însă aşa cum ne-am obişnuit la noi se bagă repede gunoiul sub preş.

20 ianuarie, 2012

Căldură la Grădiniţa Nr. 1 din Calafat. Cine s-a opus?!!!

Am semnalat într-un articol din ultima lună a anului 2012 că părinţii de la Grădiniţa Nr. 1 Calafat au cerut să fie găsită o soluţie pentru a încălzi holurile extrem de reci. Diferenţele mari de temperatură în raport cu sălile de curs au făcut ca mai mulţi preşcolari să fie expuşi riscului de a se îmbolnăvi., ceea ce s-a şi întâmplat , lucru semnalat şi de cadrele didactice. Cea care s-a opus vehement ca să nu fie pusă pe tapet acestă problema a fost, spre uimirea multora, chiar directoarea , doamana Marieta Fera . Cele patru convectoare care au fost montate cu două zile în urmă au fost achiziţionate de anul trecut, urmând ca în vacanţa de iarnă să fie puse. Au urmat o serie de reproşuri la adresa celor care au achiziţionat sursele de încălzire pe motiv că nu are grădiniţa bani să plătească energia electrică, cu toate că Primarul Mircea Guţă a cerut urgent ca problema să fie rezolvată. În luna decembrie 2011, viceprimarul Doru Mituleţu s-a deplasat la Craiova şi a achiziţionat cele patru convectoare care nu au putut fi montate, deoarece trebuia refăcut circuitul electric pentru a nu pune în pericol siguranţa copiilor. Mai mult decât atât oficiali din primărie au declarat că nu se pune problema energiei electrice, deoarece nu directoarea aprobă banii ci Primăria şi Consiliul Local. Doamna directoare a afirmat o să sară şi alţii să ceară... şi ce să fac , Primăria a avut un răspuns clar:”vom da tuturor instituţiilor care vor solicita, deoarece nu vrem ca elevii şi copiii noştri să stea în frig”. Pentru noi, cei de la ACTUALITATEA CALAFETEANĂ, atitudinea acestei doamne directoare este de-a dreptul sfidătoare, ne întrebăm ce caută prin şcoală atâta timp cât se opune ca elevii să aibă căldură sau aşa cum am semnalat în artocolul anterior, să beneficieze de transport şcolar gratuit. Cu toate acestea doamna directoare cheamă ilegal la acţiuni oameni politici locali care nu au nicio legătură cu şcoala.

Doamna Directoare Marieta Fera

Facem un apel sincer să înceteze aceste jocuri politice în şcoli unde nu este normal ca factorul politic să fie pus în faţă. Ne trimitem copii să înveţe carte, să fie pregătiţi pentru a putea face faţă vieţii. Nu vrem ca ei să audă sau să asiste la interesele politice ale unor oameni care uită că a fi dascăl este echivalent în multe situaţii cu calitatea de a fi părinte. Vă rugăm pe acestă cale doamna directoare în numele readaţiei noastre să ne lăsaţi copiii să se dezvolte sănătos. Ştim că funcţiile acestea ţin, din păcate, mai mult de culoarea politică şi nu de capacităţile manageriale însă vă cerem să nu trasformaţi şcoala într-o luptă dusă pe frontul urât şi inuman în multe cazuri al politicii

Va mulţumim pentru înţelegere.

18 ianuarie, 2012

ATITUDINI TOTALITARISTE LA CALAFAT. Directoarea PDL-ista Marieta Fera se opune transportului celor 10 elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII Nr.2 CalafatAşa cum am arătat în ultimul articolul postat pe Actualitatatea Calafeteană, actele înaintate de Primăria Calafat reflectă clar necesitatea de a avea un mijloc de transport pentru toţi elevii claselor I-VIII care fac naveta la una din şcolile aflate pe raza municipiului. În conferinţa avută cu părinţii şi trucată de unele bloguri care se cred ziare, lipseşte din păcate pasajul video în care directoarea Marieta Fera face presiuni asupra celor 10 elevi de la Şcoala Nr.2 Calafat. Aceasta a afirmat clar că este meritul ei că au primit acest microbuz chiar dacă inspectorul invitat nu a împărtăşit această idee. În timpul conferinţei o mamă a ridicat o problemă delicată, afirmând că are un copil la Şcoala Nr. 1 şi altul la Şcoala Nr. 2, cerând ca ambii să fie transportaţi cu microbuzul. Acest aspect a iritat-o pe doamna directoare, având o reacţie lipsită de umanitate.Cum să desparţi doi fraţi, unul să plece cu microbuzul, iar celălalt să rămână în staţie? Un lucru cutremurător pentru o mamă. Reporterii Actualităţii Calafetene au rămas stupefiaţi la auzul cuvintelor ”este microbuzul nostru, al şcolii pentru care eu m-am zbătut şi am depus eforturi să îl iau”. Minciuni şi iar minciuni, deoarece singura instituţie care puteau să facă acest demers era şi a fost, aşa cum se vede din actele postate, Primăria Municipiului Calafat, în persoana domnului Primar Mircea Guţă. Ne pare rău că încă există aceste trăiri comuniste în rândul celor care conduc istituţiile de cultură, iar acest eveniment ne aduce aminte de lagărele fasciste unde nemţii cereau să alegi din doi copii pe unul care să trăiască urmând ca cel de-al doilea să fie sacrificat.O întrebăm pe doamna directoare ca mamă dacă ar fi avut această problemă cum ar proceda. Răspunsul îl aşteptăm de la dumeavoastră. Poate că aşa sunt şi cei de sus ca şi cei de jos, FĂRĂ MILĂ ŞI OMENIE.


FACEM UN APEL CĂTRE AUTORITĂŢILE LOCALE SĂ IA MĂSURI CA ACESTE TIPURI DE DECLARAŢII ŞI ABUZURI SĂ DISPARĂ DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LOCALE ŞI NU NUMAI. NU TREBUIE OMIS NICI FAPTUL CĂ TOATE CHELTUIELILE SUNT ASIGURATE DIN BUGETUL LOCAL ŞI NU CUM SPUNE DOAMNA DIRECTOARE DIN BANII ŞCOLII DESPRE CARE VORBEŞTE CA ŞI CU AR FI PERSONALI.

IMPORTANT

PENTRU A SUSŢINE CELE AFIRMATE AM POSTAT ŞI MATERIALUL VIDEO17 ianuarie, 2012

CINE A ADUS MICROBUZUL PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR LA ŞCOALA NR 1 CALAFAT?!

Reporterii Actualităţii Calafetene au fost solicitaţi luni ,16.01.2012 să participe la momentul festiv prilejuit de aducerea microbuzul pentru transportul elevilor destinat Şcolii cu clasele I-VIII Nr.1 “Gheorghe Brăescu”Calafat . Din nefericire am asistat la o scenetă politică de prost gust iniţiată tocmai de conducerea şcolii. Dincolo de toate orientările politice, cei care conduc instituţiile de învăţământ nu trebuie sa politizeze anumite proiecte care nu le aparţin. Noi ca un ziar de bună credinţă am răspuns chemării doamnei directoare Marieta Fera fiind prezenţi la ora 12.00 aşa cum fusesem anunţaţi. Am aflat din conferinţa de presă că meritul pentru acest microbuz nu aparţine Primăriei care a făcut demersul pentru a fi achiziţionat mijlocul de transport în ciuda adresei înaintate chiar de Primarul Mircea Guţă. Doamna directoare a punctat alte personaje de care nu mai amintim şi care nu au avut şi nu nicio legătură cu acest proiect. Mai mult decât atât managerul unităţii de învăţământ , doamna Marieta Fera, nu a invitat autorităţile locale adică pe cei care trebuia să fie prezenţi la acest eveniment. A fost ceva făcut aşa mai pe şustache cu iz politic în stil românesc, unde în prezenţa a 50 de părinţi văzuţi poate ca votanţi din păcate, conducerea şcolii şi-a asumat meritele pe nedrept având ca invitat pe domnul Vasile Adelică total în afara acestui subiect. Este trist şi urât că oameni puşi să facă educaţie fac mai întâi jocuri politice care nu se fac cel puţin într-o instituţie ce are ca scop formarea viitoarei generaţii . Copii noştri merg să înveţe carte şi nu scheme şi învârteli ce sunt specifice segmentului politic periferic şi nu numai. Pentru a lămuri situaţia am cerut adresa făcută de Pimarul Mircea Guţă şi pe care o puteţi vedea postată pe ziar. În urma acestei adrese din 16.08.2011 către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost aprobat microbuzul şcolar. Mai mult decât atât afirmţiile făcute de managerul unităţii că este al nostru şi noi plătim toate cheltuielile sunt false deoarece banii vin din bugetul Primăriei cu aprobarea Primarului şi a Consiliului Local Calafat.

IMPORTANT

Menţionăm că microbuzul nu este destinat în exclusivitate Şcolii Nr.1 Calafat, deoarece a fost aprobat pentru toţi elevii navetişti ai Municipiului Calafat din Basarabi, Golenţi şi Ciupercenii Vechi. În acest sens facem precizarea că de acest transport pot beneficia şi cei 10 elevi ai Şcolii cu claselor I-VIII Nr. 2 Calafat, deoarece costurile de întreţinere şi transport sunt asigurate din bugetul Primăriei Municipiului Calafat .

Ne cerem scuze faţă de cititorii noştri că am relatat incorect principalul factor care făcut posibil acest proiect însă ca oameni de bună credinţă am răspuns apelului făcut de şeful unei instituţii de învăţământ pe care l-am considerat din nefericire responsabil .

16 ianuarie, 2012

Un om împotriva unui neam!!!!! Băsescu, primul dictator post-comunist!!!!!Comunismul a lăsat urme adânci în conştiinţa noastră dar şi urmaşi pe măsură. Atitudinea din ultima perioadă a guvernului ne arată clar indiferenţa celor de la putere faţă de sărăcie , faţă de probleme grave cu care se confruntă societatea romînească şi implicit fiecare familie sau individ în parte. Mâna băgată adânc în buzunarul pensionarilor, a profesorilor şi tuturor categoriilor sociale în afară de clasa politică şi cea de represiune (jandarmeria, justiţia, serviciile de securitate) arată încă o dată înclinaţia conştientă a guvernanţilor către un sistem totalitar. Prim măsurile de austeritate aberante şi printr-o justiţie dirijată către o anumită clasă politică se conturează din ce în ce mai mult un sistem asemănător cu cel din Coreea de Nord unde dacă nu plângi sau râzi când vrea preşedintele rişti să fie arestat iar la noi urmărit de sperietoarea post-comunistă numită DNA (Direcţia Naţională Anticorupţie). Este trist ca după 20 de ani să asistăm la demostraţii asemănătoare cu cele din 1989, când oamenii au ieşit în stradă scârbiţi de minciună şi sărăcie. Aceeaşi situaţie o avem şi în momentul de faţă. Medicii pleacă , sau mai bine spus fug în Occident pentru a trăi decent. Cei mici aşteptă o alocaţie de nici 10 euro pe lună echivalentul a 7 litri de benzină sau a trei pachete de ţigări. O lume dezolantă cu o conducere care bate toba pe REFORMAREA ROMÂNIEI. Cu spitale închise , cu cadre medicale insuficiente, cu şcoli desfiinţate şi pensionari care fac rate să îşi procure medicamente. În acest caz nu putem vorbi decât de un stat DEFORMAT şi nu REFORMAT cum vrea Trăienică. O Românie mâncată de un guvern crud , bazat numai pe interese personale unde nepotismul şi scârba faţă de restul populaţiei se pot vedea cu ochiul liber. Nivelul de trai a scăzut şi scade în continuare, companii mari din străinătate părărsesc România pentru a alege alte zone cu o mai mare stabilitate financiară unde taxele şi impozitele sunt calculate de economişti şi nu de pdl-işti. Au apărut ca întodeauna şi în presa românească dar şi locală păreri pro Băsescu împărtăşite cu mult patos de cei care au avantaje financiare de pe urma actualului sistem politic. La Calafat lucrurile au fost calme, nu au existat proteste cu toate că şi aici lipsa locurilor de muncă şi a disponibilizărilor forţate cumulate cu reducerile salariale au redus nivelul de trai. Făcând o comparaţie între Traian Băsescu şi Kim Jong găsim multe asemănări: indiferenţa faţă de populaţie, asigurarea unui nivel de trai ridicat membrilor de partid din forul superior, aplicarea unui sistem juridic dur împotriva adversarilor politici dar şi a celor care comentează la adresa guvernului sau a preşedintelui, abordarea unui sistem de conducere bazat pe sărăcie şi pe teroare. Sunt doar cîteva aspecte însă la un alt nivel deoarece Băsescu nu mai poate candida la funcţia de Preşedinte al Romîniei. Dacă acest lucru ar fi fost posibil atunci cu siguranţă urma o înfrăţire cu Coreea de Nord unde toţi am fi vorbit (de foame, de frig şi de frică) în vîrful limbii cu accent NORD-COREEAN.

12 ianuarie, 2012

DISCUŢII INUTILE PE SEAMA GIRATORIILOR DIN CALAFAT. SEMNALIZARE CORECTĂ FĂCUTĂ DE POLIŢIA RUTIERĂ CALAFAT.
De curând un blog care se pretinde a fi ziar a postat un articol în care se punea pe tapet problema giratoriilor din Calafat care nu ar corespunde din punct de vedere tehnic. În acest sens Actualitatea Calafeteană a făcut o serie de poze giratoriilor construite anul trecut după normele europene care sunt semnalizate identic . Avem în imagini giratoriile de pe două drumuri, unul european iar altul naţional şi care nu diferă de cele din Calafat. Avem imagini şi cu giratorii din oraşe mari ale României care sunt făcute la aceeaşi parametri. Giratoriile din imagini sunt din zona Timişoarei şi a Aradului construite anul trecut după normele europene. Sperăm ca după acest articol discuţiile să înceteze pe acestă temă deja consumată. Dacă aceste dispute vor continua înseamnă că cei care le provoacă sunt rău intenţionaţi, prost informaţi sau neprofesionişti.În concluzie putem spune că Poliţia rutieră Calafat a realizat o semnalizare corectă a giratoriilor.

07 ianuarie, 2012

PĂZITUL FÂNTÂNII LA CALAFAT


CUM SE SĂRBĂTOREA ÎNAINTE NOAPTEA DINTRE BOBOTEAZĂ ŞI SF.ION

Păzitul fântânilor şi iordănitul sunt obiceiuri care se practică în noaptea dintre Bobotează şi Sfântul Ion şi care din fericire sunt prezente şi în zona nostră- Calafat, Poiana Mare, Maglavit, Basarabi etc.. Acest obicei se parctica înainte de către flăcăii satului, tineri de până la 20 de ani. Pregătirea începea din după-amiaza zilei de Bobotează, când se împodobeau fântânile cu frunze, papură, stuf sau pănuşi de porumb. Odată cu lăsarea serii, se făcea focul lângă fântână, simbolul fiind nu numai întâmpinarea „gerului Bobotezei” ci şi al aşa-numitei iluminării. Specialiştii în etnografie spun că, de la Crăciun până la Bobotează, spiritele celor decedaţi care au venit la masa de sărbători trebuie acum să se întoarcă şi drumul trebuie luminat.

Păzitul fântânilor a devenit acum doar un motiv de petrecere pentru tineri ca şi pentru cei mai puţin tineri. În trecut obiceiul avea ca scop împiedicarea duhurile rele care doreau să strice apa. Tinerii se întâlneau lângă fântână, pentru a face focul şi a sta de pază toată noaptea. La mijlocul nopţii, pleacau cu Iordănitul prin sat să-i stropească pe cei care poartă numele de Ion.

Spurcatul apei, în mod simbolic, cu tărâţă de grâu sau de porumb, constituia proba la care bătrânii satului îi supuneau pe cei tineri. Dacă bătrânii reuşeau să treacă neobservaţi şi să strice apa, păzitorii trebuiau ca până în zori să scoată atâtea găleţi cu apă până când fântâna era curăţată. În dimineaţa de Sfântul Ion, după rânduială bătrânii veneau să sfinţească cu aghiazmă apa fântânii. Feciorii se spălau pe faţă cu apă curată pentru alungarea spiritelor malefice şi pentru purificare. Apa era dusă apoi gospodarilor, care se spălau de trei ori pe faţă şi apoi stropeau păsările, animalele şi pomii, pentru a fi roditori tot anul.

CUM SE SĂRBĂTOREŞTE ACUM ÎN ZONA CALAFATULUI

În momentul de faţă multe dintre aceste ritualuri s-au pierdut. Acum se păstrează doar iordănitul care se face însă dimineaţa şi nu la miezul nopţii. Totul se reduce din păcate la un chef cu prietenii sau vecinii. Se fac grătare şi se ard cauciucuri . Nu se mai împodobesc fântânile ca înainte. Cu ceva timp în urmă (în perioada comunistă)se obişnuia ca să se tragă cu tunurile cu carbid care erau bucuria copiilor. De ceva timp s-a introdus şi cortul, multe localităţi făcând din prelate corturi iar la Poiana Mare se obişnuieşte să se facă focul în tobiţe montate în interior pentru a face faţă gerului de peste noapte. În zona noastră acest ritual s-a păstrat şi parcă de la an la an devine mai puternic la unele fântâni petrecerea durând şi trei zile.
05 ianuarie, 2012

Botezul Domnului la Calafat


Pe 6 ianuarie Biserica prăznuieşte Botezul Domnului sau Boboteaza.Vineri ,6 ianuarie, va avea loc slujba de sfinţire a Apei celei Mari. La Calafat a devenit o tradiţie ca acestă slujbă să fie făcută pe malul Dunării şi aşa cum prevede obiceiul să fie aruncată crucea în apa care simbolizează râul Iordanul unde a fost botezat Domnul Iisus Hristos. Câteva mii de calafeteni vor fi prezenţi ca în fiecare an pentru a lua apă şi a participa la slujba care se va ţine începând cu ora 11.00Tot ân această zi se sfinţesc şi caii care vin împodobiţi purtând busuioc pentru a fi feriţi de rău şi
CE ÎNŢELEGEM PRIN BOBOTEAZĂ


Ziua în care se arată Dumnezeu

În limbaj teologic, Botezul Domnului se mai numeşte şi Epifanie sau Teofanie, termeni proveniţi din greacă şi care înseamnă apariţia, revelarea lui Dumnezeu. Aceasta, deoarece, în momentul în care Iisus a fost botezat, oamenilor le-au fost revelate concomitent Sfânta Treime şi divinitatea Mântuitorului: Cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt s-a pogorât sub forma unui porumbel deasupra capului lui Iisus şi s-a auzit vocea Tatălui mărturisindu-L pe Fiul Său: "Acesta este Fiul meu cel iubit, întru Care am binevoit. Pe Acesta să-L ascultaţi".Cum Iisus, fiind Om şi Dumnezeu în acelaşi timp, nu avea păcate care trebuiau spălate prin botez, alta este semnificaţia: prin Botezul în Iordan, nu Iisus se sfinţeşte, ci, dimpotrivă, El curăţeşte şi sfinţeşte Creaţia, mânjită prin căderea în păcat. Prin Botezul Său, Iisus readuce în lumea creată Duhul Sfânt, pe care omenirea îl pierduse la izgonirea din Rai a primilor oameni.

Apa ca mormânt şi Înviere

Scufundarea în apa Iordanului pre-vesteşte Moartea şi Învierea lui Iisus. Altfel zis, prin botez este omorât şi îngropat Omul Vechi, pentru a Învia ca Om Nou, în-Dumnezeit. De aceea, în icoana clasică a Botezului Domnului, malurile Iordanului sunt înălţate, ele cuprinzându-L pe Iisus ca un mormânt. De aceea, botezul copiilor se face prin trei afundări în apă, semnificând cele trei zile petrecute în mormânt de către Mântuitor.
La Bobotează au loc două slujbe de sfinţire a apei - Agheasma Mare. Prima se săvârşeşte în ajunul Bobotezei, iar preoţii o folosesc la sfinţirea caselor şi a celor ce locuiesc în ele. A doua slujbă, mult mai amplă, are loc chiar pe 6 ianuarie. Cu Agheasma Mare făcută cu acest prilej, sunt stropiţi credincioşii participanţi la slujbă şi biserica. Tot din această Agheasmă Mare, credincioşii iau acasă, în sticle sau alte recipiente curăţate cu grijă în prealabil, pentru a le folosi tot anul, până la Boboteaza viitoare.

Agheasma Mare – Ghid de întrebuinţare

Agheasma Mare se bea dimineaţa, pe nemâncate, ÎNAINTE de Anafură. În zilele când ne împărtăşim, Agheama Mare se ia DUPĂ Împărtăşanie. În restul zilelor, se ia Agheasmă Mică, ÎNAINTE de Anafură. Pentru a fi mai uşor de memorat, "Ierarhia" este următoarea: Împărtăşanie – Agheasmă Mare – Anafură – Agheasmă Mică.Agheasma Mare se ia zilnic între 6 ianuarie şi 14 ianuarie inclusiv. Poate fi luată, însă, şi în restul anului, în timpul posturilor, sau la marile sărbători.Agheasma Mare poate fi administrată bolnavilor tot timpul anului, după cum poate fi folosită ca factor purificator pentru stropitul locuinţei, al gospodăriilor, sau al animalelor. NU se pune busuioc în Agheasmă, fie ea Mare sau Mică. Totuşi, un fir de busuioc poate fi legat de gâtul sticlei, pentru a o deosebi de restul recipientelor. Dacă este ţinută în sticle curate şi bine închise şi dacă nu se bea direct din sticlă, Agheasma Mare se păstrează proaspătă ani de zile.


Botezul Cailor

Are loc la 6 ianuarie al fiecarui an si este o manifestare etnofolclorica traditionala, despre care se spune ca ar data de pe la anii 1900. Acest botez se face „la propriu” de catre preoti, la sate, fiind raspandit in Oltenia, Muntenia si Dobrogea.
Se spune ca cei ce-si boteaza caii vor avea un an bun, cu recolte manoase si - de obicei - acest ritual este urmat de o alergare-intrecere de cai. Multi sateni cred ca, deoarece calul este ajutorul omului in treburile gospodaresti si la munca de pe camp, el ar trebui purificat intocmai ca cel pe care-l slujeste; si de aici - Botezul Cailor.

Aceasta datina a creat si superstitii, dintre care cele mai raspandite sunt: ca si in noaptea de Anul Nou si in noaptea dinaintea zilei Botezului Cailor, fetele mari pun sub perna busuioc pentru a-si visa viitorul sot; sau, calul botezat va fi mult mai sanatos si mai viguros decat unul nebotezat; sau, afumarea grajdului pentru indepartarea duhurilor rele din preajma cailor.
Daca ne miram ca se face Botezul cailor, ce sa spunem despre cei care-si „sfintesc” si caii-putere, am numit autoturismele?! Poate fi o superstitie ramasa tocmai de la Botezul CailorMÂINE ACTUALITATEA CALAFETEANĂ VA TRANSMITE IMAGINI VIDEO DE LA EVENIMENT